Even geduld

Vanhoof Mannenmode  logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Vanhoof Pol Herenkledig BV

Rijksweg 453

3650 Dilsen-Stokkem

info@vanhoof-mode.be

089755189

BE0426242447

RPR Tongeren


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vanhoof Pol Herenkleding, een BV met maatschappelijke zetel te Rijksweg 453, 3650 Dilsen-Stokkem, BTW BE 04226242447, RPR Tongeren, (hierna 'Vanhoof Mannenmode') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vanhoof Mannenmode moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vanhoof Mannenmode aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Wij leveren enkel aan klanten binnen de BeNeLux (België, Nederland en Luxemburg) en hiervoor gelden de hierna vermelde levervoorwaarden.

Voor leveringen naar België: gratis verzending bij een orderbedrag groter dan €50. Voor een bestelling met een orderbedrag onder de €50 bedraagt de verzendkost €6. Voor leveringen naar Nederland en Luxemburg: gratis verzending bij een orderbedrag groter dan €150. Voor een bestelling met een orderbedrag lager dan €150, bedraagt de verzendkost €15.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld, kunnen door de verschillende soorten weergave licht van kleur verschillen met het origineel en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanhoof Mannenmode niet. Vanhoof Mannenmode is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanhoof Mannenmode is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@vanhoof-mode.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanhoof Mannenmode. Vanhoof Mannenmode kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het artikel voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant wordt hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht. Indien door tussentijdse verkoop het door u bestelde en betaalde artikel niet meer in voorraad is, betalen we u ten laatste de dag na betaling terug op dezelfde rekening van waaruit u betaald heeft.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om op de webshop van Vanhoof Mannenmode artikelen online aan te kopen. Met het drukken op de knop ‘bestellen’ bevestigt de klant zijn online bestelling. De klant ontvangt via mail op het opgegeven mail adres een bevestiging van zijn bestelling voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. Artikel 3). De bestelling wordt verzonden naar het opgegeven leveringsadres.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

-         Ideal

-         Visa

-         Mastercard

-         Maestro

-         Bancontact

Betalen met bank- of kredietkaart is veilig. Alle betalingen gebeuren via het betalingssysteem MultiSafePay die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt. Je volgt de stappen op het scherm aangegeven. Klantenkaarten kunnen enkel gebruikt worden in de fysieke winkel.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd naar landen in de BeNeLux (België. Nederland, Luxemburg).

De levering gebeurt door Bpost en wordt tenzij anders aangegeven geleverd naar het woonadres van de klant. De levering gebeurt binnen enkele dagen tot 1 week na ontvangst van de bestelling, afhankelijk van het leveringsadres. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit echter oplopen tot 1 maand na ontvangst van de bestelling.

Voor leveringen naar België: gratis verzending bij een orderbedrag groter dan €50. Voor een bestelling met een orderbedrag onder de €50 bedraagt de verzendkost €6. Voor leveringen naar Nederland en Luxemburg: gratis verzending bij een orderbedrag groter dan €150. Voor een bestelling met een orderbedrag lager dan €150, bedraagt de verzendkost €15.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vanhoof Mannenmode en dit via mail aan info@vanhoof-mode.be middels een omschrijving en afbeelding van de beschadiging of tekortkoming en dit binnen de 48h na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanhoof Mannenmode.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanhoof Mannenmode te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vanhoof Mannenmode.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vanhoof Mannenmode, Rijksweg 453, 3650 Dilsen-Stokkem, info@vanhoof-mode.be, telefoonnummer +3289755189 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vanhoof Mannenmode heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vanhoof Mannenmode, Rijksweg 453, 3650 Dilsen-Stokkem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en het aankoopbewijs. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, ten gevolge van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt Vanhoof Mannenmode zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De artikelen mogen gepast worden, maar teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vanhoof Mannenmode alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, exclusief retourkosten indien Vanhoof Mannenmode de goederen zelf afhaalt, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vanhoof Mannenmode alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vanhoof Mannenmode geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vanhoof Mannenmode betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Vanhoof Mannenmode en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vanhoof Mannenmode. De Klant dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. Vanhoof Mannenmode zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten in dezelfde staat worden terugbezorgd aan de Klant.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vanhoof Mannenmode zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Vanhoof Mannenmode is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 755189, via e-mail op info@vanhoof-mode.be of per post op het volgende adres Vanhoof Mannenmode, Rijksweg 453, 3650 Dilsen-Stokkem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vanhoof Mannenmode beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Vanhoof Mannenmode zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

In onze aparte privacy verklaring wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten verzamelen en hoe we hiermee omgaan.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Mannenmode Vanhoof verzamelt de gegevens voor zijn marketingactiviteiten door middel van cookies. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding verwerkt naar onze server of via een beveiligde verbinding naar Google Analytics verwerkt.

U kunt cookies ook uitschakelen voor onze website. Deze wijziging kan u instellen in uw browser.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vanhoof Mannenmode om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vanhoof Mannenmode. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Vanhoof Mannenmode kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.


Artikel 17: Algemene bepalingen 

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Vanhoof Mannenmode stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Vanhoof Mannenmode kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Vanhoof Mannenmode draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Vanhoof Mannenmode is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder of overmacht, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.


Artikel 18: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Vanhoof Mannenmode, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Vanhoof Mannenmode.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vanhoof Mannenmode.


 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Vanhoof Pol Herenkleding bv, Rijksweg 453, 3650 Dilsen-Stokkem, België, info@vanhoof-mode.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Rijksweg 453B-3650 Dilsen-Stokkeminfo@vanhoof-mode.beVanhoof Mannenmode +32 89 755 189BTW BE 0426.242.447 SHOP